Home

Gravitační svahové pohyby

Pojem svahové pohyby sdružuje všechny gravitační pohyby mas horninových masivů ve svazích kromě těch, kde materiál odnáší transportní média - voda, sníh, vítr [Nemčok 1982]. 1. Svahové pohyby můžeme rozdělit podle různých hledisek, např. podle průběhu smykových ploch, podle druh Svahové pohyby - klasifikace sesuv ů Klasifikace sesuv ů: A. podle Q.Záruby: 1.sesuvy v pokryvných útvarech, 2.sesuvy v pelitických sedimentech, 3.sesuvy ve skalních horninách 4.zvláštní typy sesuv ů B. Nem čok, Pašek, Rybá ř (IG mapy) 1.ploužení (mm-cm/rok) 2.sesouvání (m/den) 3.stékání (m-km/hod) 4. řícení (m/s

Svahové pohyby Moravské-Karpaty

 1. Gravitační svahové pochody - gravitace se účastní jako síla způsobující pohyb - gravitační síly - na svahu způsobují namáhání smykem (tzv. smykové napětí), proti němu: pevnost horniny a soudržnost zvětralinového pláště creep (ploužení) - pomalé tečení hmoty; napětí nepřekročí mez pevnosti pouze deformac
 2. Základní pojem Svahové pohyby se definují jako gravitační pohyb horninových mas. Pojem svahové pohyby sdružuje všechny gravitační pohyby mas horninových masivů ve svazích kromě těch, kde materiál odnáší transportní média - voda, sníh, vítr [Nemčok 1982]. 1
 3. Svahové pohyby pokryvných útvar Označují se jako gravitační vrásnění nebo gravitační posuny. Vykytují se v horninách, které jsou schopné plastického přetváření dílčími posuny podél elementárních ploch dělitelnosti bez vytvoření průběžné smykové plochy. Tyto jevy byly popsány v tektonicky mladých pohoří.
 4. Svahové pohyby mohou vznikat jako čistě přírodní procesy nebo mohou být generovány lidskou činností, především necitlivými úpravami terénu (stavby komunikací, domů apod.). Mohou proto fungovat jak v odlehlých územích, tak v člověkem obývané krajině. Obecně lze říci, že všechny svahy se sklonem od 25.
 5. Svahové pohyby jsou velmi různotvárným geodynamickým procesem probíhajícím v přírodním prostředí. Jejich vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.)
 6. Svahové pohyby, sesuvy 8. Svahové pohyby, sesuvy (Kapitola byla upravena podle Q. Záruby a V. Mencla: Inženýrská geologie, 1974 ). Sesuvy jsou v některých oblastech ČR velmi hojným jevem a způsobují veliké hospodářské škody, zejména tehdy, když z neznalosti nedbáme jejich nebezpečí při jakýchkoliv stavebních pracích

Svahové pohyby - Přírodovědecká fakulta MUN

Česká geologická služba - Nestabilita svahů: pojm

Svahové pohyby, sesuvy - Absolventi A Sraz

 1. Na základ ě mechanismu a rychlosti pohybu jsou svahové gravitační pohyby děleny na ploužení, sesouvání, stékání a řícení (Nem čok, Pašek, Rybá ř, 1974). Výsledkem svahového.
 2. Máme-li vůbec někdy možnost pozorovat vývoj podzemních objektů, pak snad vedle ledovcových jeskyní je tento proces postřehnutelný, dokonce přímo měřitelný u jeskyní, jejichž vznik je vázán především na gravitační (svahové) pohyby skalních masivů
 3. vnitřní energetický zdroj č.1 = gravitační energie. přímý důkaz - gravitace se podílí na transportu materiálu (svahové pohyby) třídění materiálu (suťový kužel) nepřímý důkaz - gravitace se podílí na utváření pevného zemského tělesa (jádro, plášť, kůra- mají určitý objem =urč.fyzikální vlastnosti
 4. y
 5. Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá pohyby v gravitačním poli (především Země) a charakteristikou tohoto silového působení.Seznamuje mimo jiné s Newtonovým pohybovým zákonem, rozdílem mezi gravitační a tíhovou silou, vrhy těles a.

Gravitační a tíhové zrychlení. Svislý vrh vzhůru. Vodorovný vrh. Šikmý vrh. Pohyby těles v centrálním tíhovém poli. Keplerovy zákony . Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla. Newtonův gravitační záko

Gravitační svahové pochody - gravitace se účastní jako síla zp ůsobující pohyb - gravita ční síly - na svahu zp ůsobují namáhání smykem (tzv. smykové nap ětí), proti n ěmu: pevnost horniny a soudržnost pohyby po plastickém podloží. Gravitační svahové pochody Na každém svahu existují napětí vyvolaná gravitací, tj. tíhou horniny a vody ve svahu. Tato napětí nejsou neměnná, nýbrž se mění v závislosti na vývoji svahu (změně jeho výšky, sklonu), odlehčení a režimu podpovrchových vod

Jednou z nich je eroze gravitační, která způsobuje svahové pohyby hornin a sedimentů. Tento typ eroze probíhá v přírodě nepřerušeně na všech svazích. Někde zvolna, jindy dochází k náhlým pohybům, často s katastrofálními následky. Pomalou erozí vznikají suťové kužele na úpatích svahů, typické pro velehorský. Podle rychlosti pohybů rozdělujeme svahové pohyby na. 1. pomalé (plíživé), jejichž rychlosti se pohybují řádově v m * rok-1. Typickým příkladem jsou půdotok (soliflukce), hákování vrstev a opilý les (dochází k zakřivování kmenů stromů, jak s nimi ujíždí půda). 2 2. gravitační vrásnění vytlačování plastických hornin na dnech říčních údolí plastické horniny se přeskupují směrem do odlehčené oblasti cambering (rozpad) x bulging - vrásnění, zabořování rigidních hornin 3. blokové pohyby pohyby skalních bloků po plastickém podloží (masivní odolné x měkké plastické.

Svahové pohyby Pod pojmem svahový pohyb se zpravidla rozumí přemisťování hornin po svahu účinkem zemské tíže za porušení rovnováhy svahu. Ke vzniku svahových pohybu dochází jednak v určitých, příhodných geologických strukturách, jednak z příčiny permanentních nebo epizodických svahových faktoru Svahové pohyby: Požáry: Ostatní Mezi tyto procesy patří konvekční proudění, izostáze, gravitační působení apod. Jestliže dojde k náhlému uvolnění této nashromážděné energie, vzniká zemětřesení, které můžeme definovat jako soubor krátkodobých pohybů reprezentující proces při změně napěťového stavu. Odborníci těmto přírodním procesům říkají svahové pohyby, což zcela srozumitelně a jasně vystihuje charakter takové události. Dojde k nim tehdy, když člověk nebo příroda poruší stabilitu svahu a síly držící pohromadě půdu, suť či horninu jsou pak slabší než gravitace - denudace - obnažovat, odnos materiálů, snižování nadmořské výšky; zvětrávání (rozrušení pevné horniny), gravitační přesuny hmot (svahové pohyby), eroze (transportní činitel, pohyb materiálu; eroze, transport, akumulace; zvětšení koryta/zmizení materiálu - eroze); mechanická (přesun úlomků.

Svahové pohyby, jejichž projevy jsou atraktivní pro širokou veřejnost, způsobují Patří sem pomalé pohyby sutí a zvětralin, soliflukce, hlubinné plouživé pohyby hornin, gravitační vrásnění, vytlačování měkkých hornin na dně údolí a blokové sesuvy gravitační přesuny hmot (svahové pohyby), eroze. 3. Jaké otázky zkoumá geomorfologie? Geomorfologie je věda, která se zabývá studiem tvarů zemského povrchu, jejich genezí a stářím. Mezi otázky, které zkoumá, pak patří například: Jak vypadají tvary reliéfu? zkoumá morfografie = popis tvar Svahové pohyby členíme do čtyř základních skupin: ploužení, sesouvání, stékání a řícení. Rozšíření jednotlivých skupin a typů svahových pohybů se výrazně liší v závislosti na geotektonickém vývoji jednotlivých částí České republiky Při vývoji opukových svahů hrají významnou roli také gravitační svahové pohyby. Projevují se odsedáním částí svahu nebo odklonem masivních skalních bloků po plastičtějším jílovitém podloží. Svahy říčních údolí nebo kuest proto nejsou všude přímé, ale mnohde jimi prostupují více či méně výrazné.

Pohyby těles v gravitačním poli Slunce :: ME

Gravitační eroze . Negevská poušť (2009) Síla gravitace způsobuje svahové pohyby hornin a sedimentů. Tento typ probíhá v přírodě nepřerušeně na všech svazích. Někde zvolna, jindy dochází k náhlých pohybům, často s katastrofálními následky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Indikace svahového pohybu a stanovení jeho průběhu a velikosti z vývoje růstu strom tektonické pohyby (zdvih) viz. reliéf tabulí Gravitační svahové pochody. exogenní, gravitace = transport zvětralin (chemické i fyzikální) Fluviální svahové procesy. úklon od 0 do 20C Svahové pohyby Svahovými pohyby rozumíme přesun horninových hmot vlivem zemské tíhy z vyšších poloh svahu do nižších. Tyto pohyby jsou většinou velmi pomalé, pouhým okem nezaznamenatelné, avšak hrají důležitou roli při utváření charakteristických rysů krajiny

Druhy eroze Eroz

gravitační (svahové) pohyby zvětrávání pohyb ledovců a podobně ovlivňují: - litosféru (zemská kůra, pedosféra, reliéf, expozice, sklinitost) - hydrosféru - atmosféru - biosféru 3.1.1. E k o l o g i c k é f a k t o r y p ř í r o d n í 3.1.1.1.. Druhy eroze - vodní, větrná, eroze působením ledu, gravitační - svahové pohyby hornin. Zvětrávání = rozpad. hornin na menší části Eroze = odno Gravitační eroze. Síla gravitace způsobuje svahové pohyby hornin a sedimentů. Tento typ probíhá v přírodě nepřerušeně na všech svazích. Někde zvolna, jindy dochází k náhlých pohybům, často s katastrofálními následky. Pomalou erozí vznikají suťové kužele na úpatích svahů, typické pro velehorský reliéf

Gravitační Pole - Fyzika 00

 1. Svahové pohyby Svahovými pohyby se označuje pohyb pevných hmot po svahu, a to bez ohledu na rychlost pohybu nebo zda k pohybu dochází za sucha či působením vody. Ke svahovým pohybům Např. hákování vrstev gravitační vrásy údolní antiklinály.
 2. 2. SVAHOVÉ POHYBY Svahové pohyby vznikají ve svazích, kde následkem působení mnoha faktorů, přírodní eroze, voda, zemětřesení a lidská činnost v kombinaci se zemskou tíhou, dojde k porušení rovnováhy v horninách, které tento svah tvoří. Dochází tak k pohybu horninové hmoty po svahu dolů
 3. Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? První díl série dokumentů Akademie věd České republik

8.1 Svahové pohyby hornin -Zvodně s volnou hladinou, též označovány jako gravitační nebo tíhové filtrační toky, vyplňují póry pouze ve spodní části kolektoru. Na hladině podzemní vody je tlak atmosférický. Tato svrchní hranice zvodně je tzv Druhým příkladem svahové deformace typu ploužení jsou pohyby na Spišském hradě . Spišský hrad, vybudovaný v roce 1120, leží na Slovensku v Podhradské sníženině Hornádské kotliny. Stojí na výrazné a silně členité travertinové akumulaci Pohyby Země - oběh kolem Slunce, rotace kolem vlastní osy, rotace kolem barycentra, precese, nutace. Čas a časová pásma, datová hranice, kalendář, příklady. Morfologické typy reliéfu, geomorfologický cyklus, svahové (gravitační), říční (fluviální), mrazov Série jevů, při nichž hrály hlavní roli gravitační pohyby zemin a hornin, která doprovázela povodně především v Moravskoslezském kraji v květnu 2010 způsobené mimořádnými srážkami, vyvolala značnou pozornost široké veřejnosti. Většina autorů rozčleňuje svahové deformace na čtyři hlavní skupiny Jinými slovy je to soubor pochodů, které obnažují podložní pevné horniny. Denudace v sobě tak obsahuje tyto tři termíny: zvětrávání, gravitační přesuny hmot (v podstatě svahové pohyby) a erozi. Termín denudace je často nesprávně zaměňován s termínem eroze

Environmentální geologie - EnviMo 68 Geol.výzk.Mor.Slez.v r. 2005, Brno 2006 Nové pozNatky z geologického mapováNí Na listu 25-122 suchdol Nad odrou New findings based on geological mapping on the sheet 25-122 Suchdol nad Odro Svahové pohyby pevných hornin • padání skal v důsledku d. rozvolňov. ování pevných. hornin fyzikáln. lním m zvětr. tráváním. • kerné sesuvy - gravitační pohyb bloků hornin, oddělených puklinami či i trhlinami po smykové. ploše Svahové pohyby, činnost vody,sedimentace, krasové jevy; Endogenní dynamika. Zejména v místech, kde musí být žilní krev vytlačována proti síle gravitační. Vlásečnice (kapiláry) Tenkostěnné trubičky o velmi malém průsvitu, krev jimi protéká pomalu, většinou pod nízkým tlakem - zabezpečují vlastní látkovou.

Video: koluvium - Geologická encyklopedi

Pseudokras Výzkum pseudokrasových jeskyní Moravsko-slezských Beskyd. V oblasti Moravskoslezských Beskyd a Slezských Beskyd tvořící geografické a geologické oblasti vnějšího flyšového pásma Západních Karpat, provádějí od roku 1971 členové ZO ČSS ORCUS Bohumín výzkumy geomorfologického vzniku a vývoje podzemních forem, jež nesouvisí s klasickými krasovými procesy Kalifornii Svahové pohyby, někdy též svahové pochody, představují soubor pohybů a pochodů působících na svahu. Nový!!: Pohyb a Svahový pohyb · Vidět víc » Sval. zad hladké svaloviny Sval, často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části. Nový!!

Adršpašsko-teplické skály - Wikipedi

11. Svahové pohyby. (příčiny vzniku, klasifikace, ochrana před ničivými účinky, laviny) Síly držící pohromadě půdu nebo horninu se v daném okamžiku stanou slabší než je gravitační síla. K svahovým pohybům dojde, pokud příroda nebo lidé poruší stabilitu svahu. Svahové pohyby mohou být vyvolány různými způsoby Optimalilzace aktivit při přívalové povodni, při ohrožení svahovými pohyby a toxickou havárií na silnici a železnici. Ústav geoniky AV ČR a VŠB-TU v nakladatelství Soliton.cz, Brno, 210s., ISBN 978-80-87621-07- gravitační procesy a sedimenty. dominantní mechanismus - působení gravitačních sil na svahu. svahové pohyby - skalní řícení, skluzy, sesuvy, úlomkotoky. skluzy (translační) - plocha porušení (slope failure), koeficient tření vs. tlak fluid, koeficient tření (poměr třecí síly a normálové síly) .

Předgeologický vývoj a základní geologické časové dělení. Vznik planety Země spadá do období zhruba 4,6 až 5 Ga (miliard let). Podle současné teorie je vznik Země vysvětlován pomocí akreční teorie - tzn. nabalováním pevných a plynných částeček na gravitační jádro planety. Podle teorie homogenní akrece byla hmota Země původně stejnorodá a teprve po jejím. pohyby stroje vpřed, vzad, do stran jsou ovládány pouze jedním joystickem. Ten je navíc proporcionální a reguluje i rychlost pohybů. Druhá ruka tak zůstává pořád volná na regulaci otáček motoru, nastavení rozchodu pásů a zvedání štěpkovacího ústrojí Holocenní sedimentární pánev mezi Židlochovicemi a Blučinou na severozápadním okraji Výhon

Pohyby v gravitačním poli - webzdarm

Svahové pohyby a řícení skal Za rizikový geofaktor se považuje pohyb půd, sutí, hornin a skalního masívu nebo jeho částí působením geologických procesů, které se projevují např. zvlněním terénu, nakupením půd a hornin, vyboulením čela svahu, nahnutím či vyvrácením stromů, řícením skal, bahnotoky, poklesy. •Ploužení mm - cm/rok pomalé dlouhodobé gravitační pohyby (slézání sutí až dlouhodobé gravitační deformace horských svahů) •Sesouvání m/den relativně rychlý, krátkodobý klouzavý pohyb hornin podél jedné nebo více zřetelných smykových ploch (rotační, planární. Biting Hanah: září 2014 vyvolat svahové pohyby na povrchu, vzdálené i několik kilometrů od místa odstřelu. S dobýváním surovin je spjatá i vyšší dopravní zátěž v dotčených lokalitách, jelikož dochází k transportu vytěžených surovin. Ty se totiž zpravidla zpracovávají mimo oblasti jejich těžby Viditelné spektrum Topografie ouguerův gravitační gradient •Největší ze všech moří (proto oceán), rozměr přes 2500 km •Vyplňuje obrovskou impaktní pánev jako ostatní moře či ne? Svahové pohyby (když je dosaženo Kritického úhlu

Gravitační pole - Fyzika - Maturitní otázk

PP Ondrášovy díryJak může prostředí ovlivnit sopky na Marsu? Odpověď nabízí

Svahové pohyby by OKTAEDR - Issu

Denudace v sobě tak obsahuje tyto tři termíny: zvětrávání, gravitační přesuny hmot (v podstatě svahové pohyby) a erozi. denudace. magmatický krb, sopouch, kráter, sopečný kužel, mrak sopečného popela, mladý lávový proud, starý lávový proud, sopečné vyvrženiny Id(max,min)), mechanické vlastnosti mechanické vlastnosti VUT FAST Brno, Ústav geotechniky (PS, PM, CBR) (zrnitost, tvar zrn, w % , s , [kNm-3]; n % ; (pevnost, stlačitelnost, propustnost) Kamenivo - fyzikálně-indexové vlastnosti Id(max,min)), , technologické (pevnost, stlačitelnost, propustnost) F zeminy - fyzikálně-indexové. Vyhláška č. 369/2004 Sb. - Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložise též svahové pohyby; porušení rovnováhy mezi aktivními silami, které se snaží S. vyvolat, a pasivními silami, které svahovým pohybům brání. Klasifikace sesuvů a jejich příčin je velmi široká. gravitační krátkodobý pohyb kamenů a skalních bloků, oddělených větráním od matečného bloku horniny po svahu Gravitační zrychlení nezávisí na hmotnosti padajícího tělesa, jeho hodnota závisí pouze na Na všechna tělesa na povrchu Země působí tedy dvě síly: gravitační síla Fg, směřující ke středu Země a.. Gravitační zákon - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací Hmotnost.

2. 1 Antropogenní tektogeneze (vliv člověka na gravitační ..

Kategorie: Geologie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2 Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma základní geologie, konkrétně exogenních procesů.Vhodné pro studenty geologie a souvisejících věd (geochemie, archeologie, inženýrská geologie, geografie, hydrologie) Ve zdejším drolivém pískovci probíhají geomorfologické procesy (eroze a evorze, zvětrávání, gravitační svahové pochody aj.) relativ- ně rychle, o čemž svědčí současný vývoj zdejších působivých útvarů Pohyby Země a klima - Marek Křížek Každý ví, že pohyby Země udávají rytmus veškeré živé přírodě na Zemi. Člověk a jeho společnost není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Víme, že oběh Země kolem Slunce rozdělil náš rok na roční období a rotace Země způsobuje, že se střídá den a noc

Svahové pohyby Lesnická práce - nakladatelství a

Baroň, I. et al. (2003): Svahové deformace v ČR: Výzkum modelových lokalit na Vsetínsku v roce 2002 a 2003, Etapová závěrečná zpráva. - MS ČGS, Praha.; Baroň, I. (2004): Structure, dynamics and history of deep-seated slope failures in the rača Unit, Magura Nappes, Outer Western Carpathians (Czech Republic) Svahové deformace. Na celém území Moravskoslezských Beskyd jsou rozšířeny půdní sesuvy. Nejinak je tomu na masivu Lysé hory. Mapováním prováděným v minulosti byl vytvořen obraz o svahových deformacích v masívu a potvrdilo se, že jde o území silně porušené svahovými pohyby Na další modelaci terénu se podílely gravitační pohyby, řícení skalních bloků, eroze vodními toky, působení sněhu hromadícího se v soutěskách. Žleby rozdělují hmotu pískovců ve svislé kvádry, které jsou dále modelované podél vrstevních spár a puklin v detailní tvary Svahové pohyby - klasifikace, faktory a podmínky, modelování, sanace. Gravitační, magnetické a elektromagnetické pole, zemské teplo, seismologie a vnitřní stavba Země. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) hodin za týden Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací. /Z fyzikálních faktorů působí na vývin, růst a pohyby houbových struktur (vegetativních i reprodukčních) také čas, gravitační a elektromagnetické síly. Tyto vlivy budou též popsány v závěru kapitoly Hyfy a vegetativní stélka hub v přednášce Obecná mykologie

Gravitační pole 6. Hydrostatika 7. Hydrodynamika 8. Molekulová fyzika a termodynamika pohyby mořské vody, charakteristika jednotlivých oceánů tvary vytvořené převážně exogenními silami (říční, eolické, svahové, kryogenní, biotické, mořské pochody), typy reliéfu, antropogenní formy. 40 ROČNÍK XXVI / 2010 / č. 1 STUDIE Fridrich, Fridrichová-Sýkorová, Tyráček / Mladoacheuléenské osídlení dejvického paleomeandru Vltavy MLADOACHEULÉENSKÉ OSÍDLENÍ DEJVICKÉHO PALEOMEANDRU VLTAVY JAN FRIDRICH † - IVANA FRIDRICHOVÁ-SÝKOROVÁ - JAROSLAV TYRÁČE Svahové pohyby. Pod pojmem svahový Obr. 34 Svahové poruchy. 1, 2, 3 - rozvolňování horských masívu, 4 - gravitační shrnutí, 5 - údolní antiklinála, 6, 7 - kerné deformace, 8 - povrchové plazení, 9 - rotační sesuv, 10, 11 - planární sesuv, 12 - rotační planární sesuv, 13 - zemní proud, 14 - kamenitý proud, 15. Denudace v sobě tak obsahuje tyto tři termíny: zvětrávání, gravitační přesuny hmot (v podstatě svahové pohyby) a erozi. Termín denudace je často nesprávně zaměňován s termínem eroze . Eroze rohovky je subjektivně velmi nepříjemný stav, vznikající většinou šťouchnutím se o něco do oka. Nejčastěji se člověk.

 • Maus rozbor.
 • Shoda podmětu s přísudkem cvičení 4. třída.
 • Strom v srdci trailer.
 • Bestgolf členství.
 • Levné regály a police.
 • Vysoká škola podníkání a práva.
 • Věda aktuality.
 • Starosta nepolisy.
 • Černé divadlo.
 • Peter dinklage child.
 • Rkrd rzp.
 • Kurz lightroom.
 • Dárky do kuchyně.
 • Marshall major iii bluetooth recenze.
 • Xenofanes.
 • Zablokovaný facebook jak obejít.
 • Nůž victorinox spartan.
 • Chronická rýma léčba laserem.
 • Hurricane factory poukaz.
 • Zakázková výroba šperků z chirurgické oceli.
 • Vzorové domy praha.
 • První pomoc při zácpě.
 • Hrubá stavba cena 2019.
 • R čísla.
 • Zubař pardubice u husova sboru.
 • Slova se slabikou chy.
 • Přívěs za auto.
 • Vzdálenost dvou měst.
 • Krém s mascarpone a pudingom.
 • Golden carrot.
 • Cannibal holocaust online cz.
 • Herrenmode.
 • You raise me up noty na klavir.
 • Itala.
 • Milevsko zubní pohotovost.
 • Čivava prodej zlínský kraj.
 • Film 2015 love.
 • Zámek smolenice.
 • Velmi osobní kniha o zdraví.
 • Adventní věnec wikipedia.
 • Pracovní deska kronospan ceník.